1 As 196/2015-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., proti žalovanému: Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2013, č. j. 6 A 119/2012-43,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

[1] V záhlaví označeným usnesením bylo zastaveno řízení o žalobě, jíž se žalobkyně domáhala ochrany proti nečinnosti Ministerstva kultury ve věci její žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žalobu vzala v plném rozsahu zpět poté, co byla ministryní kultury vydána rozhodnutí, jichž se žalobou domáhala. Dalšími výroky usnesení rozhodl městský soud o tom, že se žalobkyni nepřiznává náhrada nákladů řízení a vrací se jí část zaplaceného soudního poplatku ve výši 1.000 Kč.

[2] Proti usnesení podala žalobkyně (dále též stěžovatelka) dne 25. 3. 2013 prostřednictvím městského soudu kasační stížnost. Nejvyššímu správnímu soudu byla tato kasační stížnost postoupena až 26. 8. 2015, a to spolu se soudním spisem a omluvou za jeho opožděné předložení.

[3] Nejvyšší správní soud stěžovatelku přípisem ze dne 28. 8. 2015 informoval o skutečnosti, že mu byla doručena její kasační stížnost a vzhledem ke značné časové prodlevě od jejího podání také o tom, jaké věci se týká.

[4] Na tento přípis zareagovala stěžovatelka dne 11. 9. 2015 zpětvzetím kasační stížnosti. Uvedla, že již nemá energii řízení se déle věnovat.

[5] Podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud tedy v bodě I. výroku rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[6] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v bodě II. výroku, a to v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2015

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu