1 As 191/2017-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: J. C., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 2, Praha 4, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 1. 2016, č. j. 4293-2/2016-900000, sp. zn. 81260/2015-530000-12, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 4. 2017, č. j. 41 A 9/2016-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (stěžovatel) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně.

[2] Vzhledem k tomu, že podaná kasační stížnost byla blanketní, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 31. 5. 2017, č. j.-15, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnil kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatele poučil o možných důsledcích v případě nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 1. 6. 2017.

[3] Lhůta pro doplnění kasační stížnosti tak uplynula dne 1. 7. 2017 (§ 40 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního; dále jen s. ř. s. ). Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil, přičemž se jedná o vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[5] Nejvyšší správní soud současně rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, a to na základě § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2017

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu