1 As 191/2015-25

U S N E S E NÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobců: a) J. H., b) E. H., zastoupeni JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem Botičská 1936/4, Praha 2, c) Mgr. P. M., zastoupen Mgr. Hynkem Peroutkou, advokátem se sídlem Karlovo náměstí 671/24, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2012, čj. S-MHMP 914942/2011/OST/Fr, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) MARKING, spol. s r. o., se sídlem Jeremenkova 763/88, Praha 4, zastoupen JUDr. Milanem Kohoutem, advokátem se sídlem Břevnovská 433/12, Praha 6, II) E. K., III) P. H., IV) Ing. J. R., v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení I) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2015, čj. 3 A 137/2012-49,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 18. 8. 2015 Nejvyššímu správnímu soudu se osoba zúčastněná na řízení I) MARKING, spol. s r. o. (stěžovatelka) domáhala zrušení shora uvedeného pravomocného rozsudku; jím soud zrušil rozhodnutí žalovaného pro nerespektování dříve vysloveného právního názoru městským soudem v téže věci a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 7. 9. 2015, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzala stěžovatelka svůj návrh (kasační stížnost) zpět. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) za použití § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. věty prvé za použití § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. září 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu