1 As 186/2015-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 3. 2013, čj. MSK 5223/2013, sp. zn. DSH/1628/2013/Zez, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 5. 2015, čj. 58 A 24/2013-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) napadl kasační stížností v záhlaví označené usnesení, kterým krajský soud odmítl jeho žalobu pro její nepřípustnost podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ). Soud totiž dospěl k závěru, že žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, jak vyžaduje § 68 písm. a) s. ř. s.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Stěžovatel byl v řízení před krajským soudem zastoupen advokátkou JUDr. Irenou Wenzlovou. Napadené usnesení krajského soudu bylo podle potvrzení založeného ve spisu krajského soudu doručeno zástupkyni stěžovatele do datové schránky ve čtvrtek dne 14. 5. 2015. Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, jež určil počátek lhůty. Dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti tak uplynula ve čtvrtek 28. 5. 2015. Stěžovatel však podal kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 10. 6. 2015, tedy po uplynutí zákonné lhůty.

Z uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že stěžovatele nevyzýval k uhrazení soudního poplatku za podanou kasační stížnost ani k předložení plné moci udělené jím advokátu pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Je totiž přesvědčen, že za situace, kdy je kasační stížnost zjevně opožděná a nelze ji proto meritorně projednat, by trvání uhrazení soudního poplatku a zastoupení advokátem představovalo přepjatý formalismus a odporovalo zásadě hospodárnosti soudního řízení (srov. např. rozsudek NSS ze dne 30. 9. 2008, čj. 5 Ans 6/2008-48, publ. pod č. 1741/2009 Sb. NSS).

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. září 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu