1 As 184/2012-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobců: a) K. K., b) M. N., c) V. C., zastoupeni Mgr. Tomášem Erbákem, advokátem se sídlem Maiselova 15, Praha 1, d) P. S., a e) Ing. V. N., zastoupeni JUDr. Drahomírou Hudečkovou, advokátkou se sídlem Budečská 16, Praha 2, proti žalovanému: autorizovaný inspektor Ing. S. G., DrSc., zemřelému dne X. X. X, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Varšavská 12 s.r.o., se sídlem Záhřebská 247/37, Praha 2, o žalobě proti certifikátu autorizovaného inspektora k provedení stavby ve zkráceném stavebním řízení VINOHRADSKÝ DVŮR Rekonstrukce a přístavba domu č.p. 200, na pozemcích č. parc. 1514 a 1515, k. ú. Vinohrady Praha 2, ulice Varšavská a Máchova, doručený stavebnímu úřadu s oznámením stavby dne 11. 10. 2011 pod zn. MCP2/104014/2011, v řízení o kasační stížnosti žalobců a) a e) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2012, čj. 9 A 308/2011-96,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žalobci a) a e) s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 4.000 Kč každému z nich k rukám jejich právních zástupců z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci a) a e) včas podanou kasační stížnosti brojili proti v záhlaví specifikovanému usnesení, kterým Městský soud v Praze odmítl žalobu žalobců a) až e), jíž se domáhali zrušení certifikátu autorizovaného inspektora Ing. S. G., DrSc.

Podáním ze dne 4. 4. 2013, doručeným zdejšímu soudu téhož dne, vzali žalobci a) a e) svou kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastavil.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci a) a e) je založen na § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, snížený o 20%, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Podle § 60 odst. 5 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Z důvodů zvláštního zřetele hodných může jí soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost, nemohly jí vzniknout náklady podle § 60 odst. 5 s. ř. s. Soud neshledal ani důvodů zvláštního zřetele hodných, které by přiznání nákladů řízení osobě zúčastněné na řízení odůvodňovaly, proto rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. května 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu