1 As 181/2015-87

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobkyně: Zentiva, k. s., se sídlem U Kabelovny 130, Praha 10, zastoupené JUDr. Ing. Michalem Guttmannem, advokátem se sídlem Vinohradská 37, Praha 2, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 5. 2011, č. j. PV 1995-202/36789/2010/ÚPV, za účasti osoby zúčastněné na řízení: AstraZeneca AB, se sídlem: 151 85 Södertälje, Švédské království, zastoupené JUDr. Pavlem Zeleným, advokátem se sídlem Hálkova 2, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2015, č. j. 8 A 248/2011-138,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

[1] Včas podanou kasační stížností se žalovaný (dále též stěžovatel ) domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2015, č. j. 8 A 248/2011-138, jímž bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 27. 5. 2011, č. j. PV 1995-202/36789/2010/ÚPV, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

[2] V kasační stížnosti je v běžném místě podpisu uvedeno jméno předsedy stěžovatele Mgr. Ing. J. K., u nějž je zkratka v. r. . Ta obvykle značí, že se jedná o stejnopis originálu s vlastnoručním podpisem jednající osoby (viz § 69 odst. 1, věta třetí, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Níže se uvádí, že za správnost vyhotovení odpovídá E. K. a u jejího jména se píše podepsáno elektronicky . Její jméno je uvedeno i v identifikátoru elektronického podání, v jehož příloze byla kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu zaslána. Současně se v identifikátoru elektronického podání u přílohy uvádí: Podpis není připojen (není uznávaný). Vyhotovení kasační stížnosti, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu zasláno, tedy nebylo reálně podepsáno. Stěžovatel následně Nejvyššímu správnímu soudu předložil pověření k zastupování v řízení pro svoji zaměstnankyni JUDr. E. B. Současně byl přiložen diplom o dosaženém vysokoškolském právnickém vzdělání JUDr. E. B. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Její jméno ovšem v podané kasační stížnosti nikde jakkoliv nefiguruje. Nejvyšší správní soud proto vyzval žalovaného k odstranění nedostatku podmínky povinného právního zastoupení při podání kasační stížnosti vyplývající z § 105 odst. 2 s. ř. s., tedy aby za dané situace buď předložil plnou moc udělenou advokátovi, nebo doložil požadované právnické vzdělání předsedy Mgr. Ing. J. K. a originál jím podepsané kasační stížnosti. Současně ho poučil, že při nesplnění této výzvy bude kasační stížnost odmítnuta.

[3] Stěžovatel však ve stanovené lhůtě Nejvyššímu správnímu soudu zaslal pouze doklad o požadovaném právnickém vzdělání Mgr. Ing. J. K. Nedoplnil již originál podepsané kasační stížnosti.

[4] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), platí: stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nejvyšší správní soud k tomuto ustanovení uvedl: výjimka z povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 věta za středníkem s. ř. s. se neuplatní, pokud pověřený zaměstnanec, jenž má předepsané právnické vzdělání, za stěžovatele v řízení nejedná. Za jednání ve smyslu citovaného ustanovení zákona se přitom považuje nejen účast na jednání soudu, ale též písemná podání vůči němu učiněná. Absence úkonů pověřeného zaměstnance má za následek nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písmeno a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. . (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2015, č. j. 6 As 100/2014-72).

[5] Je tedy nutné, aby žalovaný buď předložil plnou moc k zastupování advokátem, nebo aby splnil všechny požadavky § 105 odst. 2, věta za středníkem, s. ř. s. V souladu s nimi je nutné: 1) prokázat oprávnění konkrétní osoby jednat za žalovaného (z titulu její funkce nebo předložením pověření pro danou osobu); 2) u osob oprávněných jednat za žalovaného prokázat dosažení právnického vzdělání požadovaného pro výkon advokacie; 3) jedná-li za žalovaného osoba splňující dvě právě uvedené podmínky, je nutné, aby touto osobou byla kasační stížnost také podepsána. (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2015, č. j. 3 Afs 157/2015-19).

[6] Není pochyb o tom, že Mgr. Ing. K. jako předseda stěžovatele je osobou oprávněnou za stěžovatele jednat podle § 33 odst. 5 s. ř. s. Splňuje také podmínku dosažení právnického vzdělání požadovaného pro výkon advokacie. Nebyla ovšem splněna třetí výše uvedená podmínka jednání za stěžovatele, protože Nejvyššímu správního soudu nebyla zaslána kasační stížnost, která by byla reálně Mgr. Ing. K. také podepsána. K jejímu doplnění byl stěžovatel přitom výslovně vyzván a současně byl poučen, že při nesplnění této výzvy bude kasační stížnost odmítnuta.

[7] Za této situace Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. kasační stížnost odmítl kasační stížnost pro nedostatek podmínky řízení podle § 105 odst. 2 s. ř. s., neboť stěžovatel není zastoupen advokátem a kasační stížnost zaslaná Nejvyššímu správnímu soudu nebyla podepsána osobou oprávněnou jednat za stěžovatele s vysokoškolským právnickým vzděláním vyžadovaným pro výkon advokacie. Tuto vadu stěžovatel na výslovnou výzvu soudu neodstranil. Bylo by v rozporu se zásadou rovnosti účastníků řízení, vyplývající z § 36 odst. 2 s. ř. s., která vychází z čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, pokud by soud v případě stěžovatele na splnění těchto podmínek netrval. Odmítnutím kasační stížnosti je řízení o kasační stížnosti skončeno.

[8] Výrok II. tohoto usnesení vyplývá z § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků řízení nemá v případě odmítnutí kasační stížnosti právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. října 2015

JUDr. Josef Baxa předseda senátu