1 As 18/2013-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., zastoupená JUDr. Janou Kašpárkovou, advokátkou se sídlem Blanická 917/19, Olomouc, proti žalovanému: Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 6. 2011, čj. MK 33892/2011 OPP, sp. zn. MK-S 8503/2011 OPP, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2013, čj. 5 A 237/2011-124,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 10. 3. 2013 u Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), Nejvyššímu správnímu soudu doručenou dne 19. 3. 2013, se žalobkyně domáhala zrušení shora uvedeného pravomocného rozsudku městského soudu ze dne 15. 2. 2013, čj. 5 A 237/2011-124, jímž soud zamítl její žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 6. 2011, čj. MK 33892/2011 OPP, sp. zn. MK-S 8503/2011 OPP.

Spolu s kasační stížností stěžovatelka podala žádost o přiznání osvobození od soudního poplatku z podané kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud vhledem k výši příjmů stěžovatelky neshledal důvody pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Proto usnesením ze dne 27. 5. 2013, čj.-22, stěžovatelce nepřiznal osvobození od soudního poplatku a vyzval ji k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč za podanou kasační stížnost.

Podáním ze dne 28. 5. 2013, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzala žalobkyně svůj návrh (kasační stížnost) zpět s tím, že nemá finanční prostředky na úhradu soudního poplatku. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé za použití § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. června 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu