1 As 164/2015-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: M. B., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, o žalobě na přezkoumání rozhodnutí žalovaného o přestupku ze dne 23. 10. 2014, č. j. MSK 141372/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2015, č. j. 19 A 26/2015-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 15. 7. 2015 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ), která směřuje proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Ostravě. Tato kasační stížnost byla blanketní a stěžovatel za její podání nezaplatil soudní poplatek. Proto jej soud v souladu s § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) ve spojení s § 106 odst. 1 s. ř. s., resp. s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích usnesením ze dne 30. 7. 2015, č. j.-17, vyzval, aby poplatek ve lhůtě jednoho týdne zaplatil a zároveň aby do jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozhodnutí krajského soudu. Toto usnesení nabylo právní moci dne 4. 8. 2015, soudní poplatek měl tedy být zaplacen do 11. 8. 2015, do 4. 9. 2015 poté měla být doplněna kasační stížnost.

Stěžovatel na výzvu nijak nezareagoval. Soud tedy po marném uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku vydal dne 12. 8. 2015 usnesení č. j.-22, jímž řízení o kasační stížnosti v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. Toto usnesení nabylo právní moci dne 1. 9. 2015. Tímto dnem se zastavila i měsíční lhůta pro doplnění kasační stížnosti. Stěžovatel na usnesení bezprostředně po jeho doručení reagoval podáním žádosti o osvobození od soudního poplatku. Nejvyšší správní soud již v minulosti dovodil, že pokud účastník doručí krajskému soudu návrh na osvobození od soudních poplatků před tím, než usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nabylo právní moci, aplikuje se obdobně § 9 odst. 7 věta první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích; krajský soud proto usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší a rozhodne o návrhu na osvobození od soudních poplatků (srov. rozsudek ze dne 22. 10. 2008, č. j. 1 As 31/2008-41). Vzhledem k tomu, že tento závěr lze přiměřeně vztáhnout i na nyní projednávanou věc, Nejvyšší správní soud usnesení o zastavení řízení ze dne 12. 8. 2015 zrušil usnesením ze dne 30. 9. 2015, č. j.-31, jímž stěžovatele zároveň vyzval ke specifikaci jeho majetkových poměrů za účelem posouzení žádosti.

Dnem právní moci tohoto usnesení, která nastala dne 5. 10. 2015, začalo dříve zastavené řízení o stěžovatelově kasační stížnosti opět probíhat. Tato skutečnost měla vliv zejména na běh lhůt, a to jak lhůty pro specifikaci majetkových poměrů, která začala plynout, tak i lhůty pro doplnění kasační stížnosti, z níž v důsledku původního zastavení řízení zůstaly zachovány tři dny. Posledním dnem, kdy mohl stěžovatel kasační stížnost doplnit, tak byl 8. 10. 2015. Jelikož tak stěžovatel neučinil, ačkoliv byl o následku nedoplnění v předcházejících usneseních poučen, Nejvyšší správní soud postupem podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

Takový postup soudu přitom není v rozporu s dikcí § 35 odst. 8 s. ř. s., dle kterého požádá-li navrhovatel o osvobození od soudních poplatků nebo o ustanovení zástupce, po dobu od podání takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení řízení . Účelem ustanovení je předejít tomu, aby nemajetnému účastníkovi, který požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce, marně uplynula lhůta pro učinění návrhu na zahájení řízení samotného dříve, než soud o jeho žádosti rozhodne, tedy aniž by se mu případně dostalo kvalifikované právní pomoci. Návrh na zahájení řízení, tedy kasační stížnost, byl ve věci již ve lhůtě podán, a to advokátem stěžovatele, o němž je soudu známo, že se zastupováním osob, který byly správními orgány potrestány za spáchání dopravních přestupků, aktivně věnuje. Kvalifikovanou právní pomoc měl tedy stěžovatel od samého počátků řízení, bylo poté na jeho právním zástupci, aby dbal na procesní lhůty a včas činil úkony ve prospěch svého klienta.

Závěrem Nejvyšší správní soud podotýká, že ve věci nepřikročil k posouzení stěžovatelovy žádosti o osvobození od soudních poplatků. Již dříve dovodil, že je-li v době podání návrhu zcela zjevné, že nejsou splněny podmínky řízení o podaném návrhu a že tento nedostatek podmínek řízení je neodstranitelný, není úkolem soudu toto řízení dále vést a rozhodovat např. o žádosti navrhovatele o ustanovení zástupce dle § 35 odst. 8 s. ř. s., ale naopak řízení bez dalšího ukončit tím, že bude příslušný návrh dle § 46 s. ř. s. odmítnut, či v zákonem stanovených případech řízení zastaveno (srov. rozsudek ze dne 30. 9. 2008, č. j. 5 Ans 6/2008-48, publ. pod č. 1741/2009 Sb. NSS). Úplná kasační stížnost, obsahující důvody, pro které stěžovatel napadá soudní rozhodnutí, je jednou ze základních podmínek řízení. Jelikož v nyní projednávané věci nebyla splněna, stalo se rozhodování o stěžovatelově žádosti o osvobození od soudního poplatku nadbytečným (je však vhodné podotknout, že stěžovatel, resp. jeho právní zástupce, na výzvu ke specifikaci majetkových poměrů ze dne 12. 8. 2015 do dnešního dne nijak nezareagoval).

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. října 2015

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu