1 As 16/2013-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: Blue Style s.r.o., se sídlem Jindřišská 873/27, Praha 1, zastoupeného Mgr. Michalem Hanzlíkem, advokátem se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, proti žalované: Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 6. 2009, č. j. ČOI 11260/2009/0120/1000/2009/Pe/Št, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2013, č. j. 5 Ca 132/2009-31,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 23. 3. 2009 Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu uložil žalobci pokutu ve výši 20.000 Kč, a to pro nesplnění povinnosti poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb podle § 24 odst. 7 písm. a) a pro porušení § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítla žalovaná v záhlaví vymezením rozhodnutím. Žalobu žalobce proti rozhodnutí žalované následně zamítl městský soud v záhlaví specifikovaným rozsudkem. Proti danému rozsudku nyní žalobce (dále též stěžovatel ) brojí kasační stížností.

Dle městského soudu je zřejmé, že cena zájezdu uvedená žalobcem v tabulce v posuzovaném letáku nebyla úplná a vzbuzovala zdání, že je nižší, než jaká je ve skutečnosti, neboť teprve pod tabulkou bylo drobným písmem uvedeno, že k této ceně je nutno připočíst povinné příplatky. Dále městský soud dospěl k závěru, že spotřebitel byl v daném případě dvakrát mylně informován o ceně, nejprve prostřednictvím nabídkového letáku a následně pracovnicí na pobočce žalobce. Žalobce oproti inzerované ceně zájezdu 6.990 Kč účtoval spotřebiteli při sepisu kupní smlouvy 7.390 Kč. Spotřebitelův požadavek na konečnou cenu 6.990 Kč byl zdůrazněn před samotným sjednáváním objednávky zájezdu a byl pracovnicí žalobce odsouhlasen, až při samotném závěru sepisování smlouvy sdělila pracovnice žalobce, že cena je vyšší a tato vyšší cena byla také naúčtována. Městský soud tak shledal, že správní orgány rozhodly o uložení pokuty za výše uvedené správní delikty v souladu se zákonem.

Stěžovatel v kasační stížnosti vznáší námitky, kterými zpochybňuje uvedené závěry městského soudu. Dle jeho názoru se nedopustil ani jednoho z vytýkaných správních deliktů.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Jak je patrné ze soudního spisu, městský soud doručil stěžovateli napadený rozsudek (prostřednictvím jeho zástupce) dne 13. 2. 2013. Kasační stížnost, byť je datována dnem 27. 2. 2013, byla u městského soudu osobně podána až dne 1. 3. 2013.

Kasační stížnost tedy byla podána opožděně, a proto ji Nejvyšší správní soud odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu