1 As 155/2015-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: Ing. M. M., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem Tř. Tomáše Bati 21, Zlín, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 8. 2014, č. j. KUZL-34780/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 6. 2015, č. j. 22 A 131/2014-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení, a to k rukám zástupce žalobce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta.

III. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále též stěžovatel ) napadl v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Brně blanketní kasační stížností ze dne 7. 7. 2015. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 8. 2015, č. j.-14, stěžovatele v souladu s § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) prvním výrokem vyzval, aby v souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích do sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. Zároveň ho druhým výrokem vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost ze dne 25. 9. 2014 o důvody, pro které napadá usnesení krajského soudu, a uvedl, co navrhuje (petit). Toto usnesení bylo stěžovatelovi doručeno dne 12. 8. 2015.

Usnesením ze dne 24. 9. 2015 Nejvyšší správní soud dle § 54 odst. 4 s. ř. s. bez návrhu opravil zřejmou nesprávnost v psaní ve druhém výroku předchozího usnesení. Soud v opravovaném usnesení totiž u označení kasační stížnosti uvedl nesprávné datum 25. 9. 2014, namísto správného data 7. 7. 2015. Jednalo se o zřejmou písařskou chybu, neboť jak ze záhlaví usnesení, tak z jeho odůvodnění bylo zřejmé, že kasační stížnost byla soudu doručena 7. 7. 2015. Soud z důvodu právní jistoty účastníka odložil vykonatelnost opravovaného usnesení do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Opravné usnesení nabylo právní moci dne 29. 9. 2015. Tímto dnem se tedy stalo vykonatelné usnesení ze dne 10. 8. 2015, dle kterého stěžovatel měl doplnit kasační stížnost do dne 12. 9. 2015. Stěžovatel však této povinnosti ani s odloženou vykonatelností nedostál, neboť do dnešního dne kasační stížnost nedoplnil.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že stěžovatel kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce nedoplnil a neodstranil tak její vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. prvním výrokem rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Protože stěžovatel dne 21. 8. 2015 zaplatil soudní poplatek, a protože soud stěžovatelův návrh odmítl, byly splněny zákonné podmínky pro jeho vrácení. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve druhém výroku tohoto usnesení.

Třetí výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. října 2015

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu