1 As 15/2013-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobců: a) MARCO CASTINARO, a.s., se sídlem Velenická 524/95, Plzeň, b) K.O.N. Management, s.r.o., se sídlem Stropčice 26, Švihov, zastoupen Mgr. Vladimírem Kolářem, advokátem se sídlem Goethova 5, Plzeň, proti žalovanému: Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo nám. 5, Jihlava, za účasti osoby zúčastněné na řízení: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, o žalobách proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 27. 5. 2011, čj. 04463-100/2010-ERU, v řízení o kasační stížnosti žalobců a) a b) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2013, čj. 62 A 5/2011-55,

takto:

I. Řízení se o kasační stížnosti žalobce a) s e z a s t a v u j e .

II. Kasační stížnost žalobce b) s e o d m í t á.

III. Žalobci b) s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč k rukám jeho zástupce z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

IV. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností žalobci (dále též stěžovatelé ) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu, kterým soud zamítl žaloby stěžovatelů směřující proti výše specifikovanému rozhodnutí předsedy žalovaného.

Ve včasně podané kasační stížnosti ze dne 26. 2. 2013 stěžovatelé toliko uvedli, že podávají kasační stížnost proti všem výrokům napadeného rozsudku krajského soudu, a to z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s., tedy z důvodu jeho nezákonnosti a nepřezkoumatelnosti. Navrhli, aby Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud dospěl po prvotním seznámení s předmětnou kasační stížností k závěru, že neobsahuje tvrzení, která by bylo možné považovat za kasační námitky a není tak zřejmé, z jakých důvodů stěžovatelé rozsudek krajského soudu napadají. Stěžovatelé také sami v kasační stížnosti uvádějí, že na podrobném odůvodnění kasační stížnosti intenzivně pracují a zašlou jej soudu nejpozději ve lhůtě dle § 106 odst. 3 s. ř. s.

Stěžovatele proto usnesením ze dne 13. 3. 2013, čj.-8, Nejvyšší správní soud vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnili kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadají v záhlaví označený rozsudek krajského soudu. V uvedeném usnesení Nejvyšší správní soud dále oba stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatili soudní poplatek za podanou kasační stížnost ve výši 5.000 Kč za každého stěžovatele. Ve stejné lhůtě byli stěžovatelé dále vyzváni k doplnění plné moci udělené advokátu Mgr. Vladimíru Kolářovi, který za stěžovatele podal kasační stížnost, k podání této kasační stížnosti. Současně soud stěžovatele poučil o možných důsledcích v případě nesplnění uvedených výzev ve stanovených lhůtách. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatelů a stěžovateli b) doručeno dne 18. 3. 2013 a stěžovateli a) dne 28. 3. 2013.

Stěžovatel a) však ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 8. 4. 2013 (poslední den lhůty připadl na neděli 7. 4. 2013; srov. § 40 odst. 1 ve spojení s § 40 odst. 3 s. ř. s.), zákonem předepsaný soudní poplatek za podanou kasační stížnost neuhradil.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel a) ve stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele a) podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Stěžovatel a) dále v projednávané věci nedoložil ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátu Mgr. Vladimíru Kolářovi, která by jej zmocňovala k podání kasační stížnosti za stěžovatele a). Stejně tak stěžovatel a) nedoplnil ve lhůtě stanovené podle § 106 odst. 3 s. ř. s. důvody, pro které napadá v záhlaví označený rozsudek krajského soudu.

Pokud se jedná o stěžovatele b), ten ve stanovené lhůtě uhradil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč převodem na bankovní účet soudu a doložil plnou moc opravňující advokáta Mgr. Vladimíra Koláře k podání kasační stížnosti za stěžovatele b).

Stěžovatel b) však ve stanovené lhůtě, jež uplynula dne 18. 4. 2013, nedoplnil důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu, a neodstranil tak vady kasační stížnosti, pro něž není možné v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti stěžovatele b) a § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud bylo řízení zastaveno nebo kasační stížnost odmítnuta. pokračování Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku stěžovateli b) je založen na § 10 odst. 3 a 5 zákona o soudních poplatcích, podle něhož byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu zaplacený soudní poplatek.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. května 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu