č. j. 1 As 15/2005-71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně O. L. , s. r. o., zastoupené Mgr. Davidem Jonke, advokátem se sídlem Slezská 13, 120 00 Praha 2, proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí ze dne 14. 3. 2003, č. j. VS-122/3-2003, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 1. 2005, č. j. 11 Ca 122/2003-28,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 20. 1. 2005 zamítl Městský soud v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 3. 2003. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 17. 12. 2002, č. j. MHMP 110574/2002/C/Tech-67/2002, a toto rozhodnutí, kterým byla žalobkyni udělena pokuta za porušení čl. 5b odst. 4 vyhlášky hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, potvrdil.

Proti rozsudku krajského soudu podala žalobkyně kasační stížnost; podáním ze dne 8. 3. 2006, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 3. 2006, však žalobkyně vzala kasační stížnost zpět.

Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, v němž bylo vydáno rozhodnutí Městského soudu v Praze napadené kasační stížností, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, jehož procesní úkon spočívající v podání kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož žalobkyně vzala svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu