1 As 14/2012-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce P. Č., proti žalované Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, o podání žalobce ze dne 5. 8. 2011, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 9. 2011, č. j. 10 Na 962/2011-7,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podáním ze dne 5. 8. 2011 se žalobce u Krajského soudu v Českých Budějovicích domáhal, aby soud uložil žalované neprodleně vydat žalobci informace požadované v žádosti ze dne 23. 11. 2010 a ze dne 7. 1. 2011. Krajský soud usnesením ze dne 15. 8. 2011, č. j. 10 Na 962/2011-2, žalobce vyzval k odstranění vad podání ve lhůtě 10 dnů od doručení předmětného usnesení. Současně ho upozornil, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud podání v souladu s § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též s. ř. s. ), odmítne. Následně krajský soud usnesením ze dne 21. 9. 2011, č. j. 10 Na 962/2011-7, podání žalobce ze dne 5. 8. 2011 odmítl.

[2] Kasační stížností doručenou krajskému soudu dne 20. 10. 2011 brojil žalobce (dále též stěžovatel ) proti usnesením krajského soudu ze dne 15. 8. 2011, č. j. 10 Na 962/2011-2, a ze dne 21. 9. 2011, č. j. 10 Na 962/2011-7; řízení o těchto kasačních stížnostech jsou u Nejvyššího správního soudu vedena pod sp. zn. 1 As 13/2012, resp. sp. zn.. Kasační stížnost stěžovatele směřující proti usnesení krajského soudu ze dne 15. 8. 2011 Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 2. 2012, č. j. 1 As 13/2012-12, www.nssoud.cz, odmítl pro nepřípustnost. V řízení o kasační stížnosti směřující proti usnesení krajského soudu ze dne 21. 9. 2011 zdejší soud stěžovatele usnesením ze dne 3. 2. 2012, č. j.-11, vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5000 Kč a k doložení zastoupení advokátem.

[3] Následně stěžovatel požádal zdejší soud o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost, přičemž odkázal na svoji předchozí žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta ze dne 10. 10. 2011 podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Usnesením ze dne 29. 2. 2012, č. j.-22, Nejvyšší správní soud přiznal žalobci osvobození od soudního poplatku za kasační stížnosti ve výši 4800 Kč a zároveň ho vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení předmětného usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 200 Kč. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Předmětné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 14. 3. 2012 (srov. č. l. 26 soudního spisu).

[4] Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále též zákon o soudních poplatcích ), vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[5] V projednávaném případě stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost. Této jeho žádosti zdejší soud částečně vyhověl a přiznal stěžovateli částečné osvobození od soudního poplatku; současně mu v předmětném usnesení uložil, aby poplatek ve výši 200 Kč zaplatil do jednoho týdne od doručení uvedeného usnesení (srov. usnesení ze dne 29. 2. 2012, č. j.-22). Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[6] Dne 19. 3. 2012 byl zdejšímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích doručen přípis stěžovatele ze dne 16. 3. 2012, v němž se stěžovatel domáhal změny rozhodnutí o vyměřeném soudním poplatku, neboť podle jeho názoru měl být hrazen soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 3000 Kč, nikoliv ve výši 5000 Kč. Dále stěžovatel požádal Nejvyšší správní soud o posečkání poplatku za kasační stížnost do rozhodnutí o ústavní stížnosti směřující proti rozhodnutí o částečném osvobození stěžovatele od soudního poplatku za kasační stížnost ze dne 29. 2. 2012 a dodal, že lhůta sedmi dnů pro zaplacení soudního poplatku je vzhledem k poměrům stěžovatele zjevně krátká. Závěrem stěžovatel upozornil, že krajský soud ani Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl o jeho žádosti o ustanovení zástupce.

[7] K uvedeným námitkám Nejvyšší správní soud doplňuje, že zákon č. 218/2011 Sb., jímž byl novelizován zákon o soudních poplatcích a který mj. zvýšil soudní poplatek za kasační stížnost na 5000 Kč (srov. položka 19 sazebníku poplatků), nabyl účinnosti dne 1. 9. 2011, nikoliv až 1. 11. 2011, jak mylně uvádí stěžovatel. Není tedy pochyb o tom, že v době podání předmětné kasační stížnosti (20. 10. 2011) již činil poplatek za kasační stížnost 5000 Kč. Co se týče údajně zjevně krátké lhůty (jeden týden), kterou uložil zdejší soud stěžovateli k úhradě soudního poplatku, zdejší soud připomíná, že soudní poplatek je splatný již okamžikem podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích]. Z tohoto důvodu nelze jednotýdenní lhůtu stanovenou soudem k uhrazení soudního poplatku považovat za nesplnitelnou nebo zjevně krátkou. Závěrem soud dodává, že rozhodování o žádosti stěžovatele o ustanovení advokáta se za dané procesní situace stalo bezpředmětným, neboť stěžovatel neuhradil soudní poplatek ani přes výzvu soudu a pro tento nedostatek nebylo možné v řízení pokračovat.

[8] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2012

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu