1 As 137/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: M. Z., zastoupeného JUDr. Ing. Vladimírem Nedvědem, advokátem se sídlem Kostelní náměstí 233/1, Litoměřice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2014, č. j. 2085/14/5000-14306-705194, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 5. 2015, č. j. 15 Af 30/2014-40,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou blanketní kasační stížností napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž krajský soud stěžovateli nepřiznal osvobození od soudního poplatku.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 7. 2015, č. j.-10, vyzval stěžovatele, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) ve lhůtě jednoho měsíce doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu a poučil jej, že pokud výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

[3] Usnesení bylo zástupci stěžovatele JUDr. Vladimíru Nedvědovi doručeno dne 16. 7. 2015. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula stanovená měsíční lhůta k doplnění kasační stížnosti dne 16. 8. 2015. Protože stěžovatel kasační stížnost v této lhůtě nedoplnil a neodstranil tak vady kasační stížnosti, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. září 2015

JUDr. Josef Baxa předseda senátu