1 As 13/2009-151

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: Ateliér pro životní prostředí, o. s., se sídlem Ve Svahu 1, Praha 4, zastoupeného JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem Za Zelenou liškou 967, Praha 4, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, za účasti osoby zúčastněné na řízení: HTP Budějovická, s. r. o., se sídlem Mánesova 917/28, Praha 2, zastoupené Mgr. Martinem Švédou, advokátem se sídlem V Roklích 69, Říčany, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 1. 2006, č. j. MHMP/227025/2005/OST/Fr, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2008, č. j. 9 Ca 65/2006-107,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze výše uvedeným rozsudkem zrušil v záhlaví označené rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Rozsudek obsahoval i poučení o možnosti podat proti němu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou týdnů po jeho doručení.

Osoba zúčastněná na řízení podala kasační stížnost osobně u Městského soudu v Praze dne 23. 10. 2008.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Osobě zúčastněné na řízení (jejímu zástupci) byl předmětný rozsudek doručen ve středu 8. 10. 2008, jak vyplývá z doručenky.

Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy osobě zúčastněné na řízení v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 22. 10. 2008 (středa). Protože kasační stížnost osoba zúčastněná na řízení podala osobně u Městského soudu v Praze až dne 23. 10. 2008, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku je příslušný rozhodnout Městský soud v Praze, neboť příslušnost v této věci je dána podle § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tak, že ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. března 2009

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu