1 As 129/2015-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Sdružení zahrádkářů města Kadaně, se sídlem Jiráskova 1367, Kadaň, o žalobě ze dne 22. 3. 2015, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 5. 2015, č. j. 15 A 46/2015-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se obrátil na Krajský soud v Ústí nad Labem se žalobou, která podle krajského soudu nesplňovala veškeré nezbytné náležitosti, aby ji bylo možné podřadit pod jeden ze sedmi typů řízení vyjmenovaných v § 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Proto ji odmítl. Proti usnesení krajského soudu nyní žalobce (dále jen stěžovatel ) brojí kasační stížností.

Dříve než Nejvyšší správní soud přistoupil k posouzení stěžovatelem uplatněných kasačních námitek, zabýval se otázkou, zda jsou v dané věci splněny všechny podmínky řízení. Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel uvedenou podmínku řízení nesplňoval. Usnesením ze dne 21. 7. 2015, č. j.-26, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne zaplatil soudní poplatek a předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázal, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má příslušné vysokoškolské právnické vzdělání. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 23. 7. 2015, lhůta pro splnění podmínek § 105 odst. 2 s. ř. s. a zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 30. 7. 2015. Stěžovatel v této lhůtě zareagoval pouze nesouhlasným přípisem, soudní poplatek ovšem nezaplatil a splnění podmínky zastoupení nedoložil.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Stěžovatel byl usnesením ze dne 21. 7. 2015 výslovně upozorněn, že pokud neodstraní chybějící zastoupení advokátem, nebo nedoloží, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vadu řízení spočívající v absenci náležitého právního zastoupení neodstranil, ačkoliv byl o důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, neboť byl návrh odmítnut.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2015

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu