1 As 124/2012-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: P. Č., o podání ze dne 12. 6. 2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 7. 2012, čj. 10 Na 22/2012-5,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Kasační stížností doručenou krajskému soudu dne 31. 7. 2012 se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení krajského soudu. Soudní poplatek splatný společně s podáním kasační stížnosti však nezaplatil. Proto ho zdejší soud usnesením ze dne 24. 8. 2012, čj.-7, vyzval, aby soudní poplatek zaplatil a doložil povinné zastoupení advokátem. K tomu stěžovateli určil přiměřenou lhůtu 7 dnů od doručení uvedeného usnesení a poučil ho o následcích nevyhovění výzvy.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví. Výzva k zaplacení byla stěžovateli doručena dne 7. 9. 2012 (doručenka na č. l. 8). Lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula dnem 14. 9. 2012. Protože soudní poplatek nebyl do dnešního dne ani přes výzvu soudu zaplacen, zdejší soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2012

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu