1 As 122/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobkyně: L. B., proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 2. 2015, č. j. KUJCK 12866/2015/OKPP, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 5. 2015, č. j. 10 A 74/2015-30,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

[1] Shora označeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků.

[2] Mgr. Jan Ambrož, právní zástupce žalobkyně, toto usnesení krajského soudu napadl kasační stížností ze dne 2. 6. 2015. Poté, dne 17. 6. 2015, zaslal Nejvyššímu správnímu soudu písemné zpětvzetí této kasační stížnosti.

[3] Podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud tedy v I. výroku rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[4] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v II. výroku, a to v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. června 2015

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu