1 As 118/2015-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: D. B., proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 22. 11. 2013, č. j. KUZL-60945/2013 a ze dne 6. 12. 2013 č. j. KUZL-68626/2013 v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2015, č. j. 22 A 4/2014-47,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozsudkem Krajský soud v Brně výrokem č. I zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 11. 2013, č. j. KUZL-60945/2013, a výrokem č. II. zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 12. 2013 č. j. KUZL-68626/2013. Proti výroku č. II podal žalovaný (dále jen stěžovatel ) včasnou kasační stížnost.

Dříve, než mohl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodnout, stěžovatel vzal podáním ze dne 17. 7. 2015, doručeným soudu dne 20. 7. 2015, kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti.

Protože projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud bez dalšího usnesením řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. výrokem I. zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. výrokem II. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. července 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu