1 As 117/2015-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, o žalobě na určení nezákonného zásahu žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2015, č. j. 10 A 32/2015-8,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) napadl kasační stížností v záhlaví označené usnesení městského soudu, kterým mu soud přiznal osvobození od soudních poplatků z části, a to ve výši 1.700 Kč s tím, že poplatková povinnost žalobce z podané žaloby činí 300 Kč.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Usnesení městského soudu bylo žalobci doručováno do vlastních rukou. Z dodejky obsažené v soudním spise je zřejmé, že zásilka byla uložena a připravena k vyzvednutí na poště dne 24. 4. 2015. Stěžovatel si uloženou písemnost vyzvedl v pondělí 4. 5. 2015; tímto dnem tedy bylo usnesení doručeno. Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, jež určil počátek lhůty. Dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti tak uplynula v pondělí 18. 5. 2015. Stěžovatel však podal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 21. 5. 2015, tedy po uplynutí zákonné lhůty.

Z uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. června 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu