1 As 114/2015-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobkyně: M. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2015, č. j. 5 A 34/2015-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Dne 25. 5. 2015 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ). Stěžovatelka v řízení před městským soudem požádala o osvobození od soudních poplatků. Městský soud jejímu návrhu nevyhověl. Stěžovatelka usnesení o neosvobození od soudních poplatků nenapadla kasační stížností. Městský soud ji poté dvakrát vyzval k zaplacení soudního poplatku. Stěžovatelka soudní poplatek neuhradila, a proto městský soud řízení o její žalobě zastavil. V kasační stížnosti proti tomuto usnesení stěžovatelka městskému soudu vytýká, že zastavil řízení o její žalobě, ačkoliv mu muselo být jasné, že jí její majetkové poměry a zdravotní stav neumožňují zaplacení soudního poplatku a zajištění právních služeb. V rámci kasační stížnosti stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Usnesením ze dne 8. 7. 2015, č. j.-30 Nejvyšší správní soud zamítl žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta a vyzval ji, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost a aby předložila plnou moc udělenou advokátovi nebo prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované podle zvláštních zákonů pro výkon advokacie. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno do datové schránky v sobotu 11. 7. 2015, lhůta pro předložení plné moci a zaplacení soudního poplatku tedy uplynula v pondělí 20. 7. 2015.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. zastoupení advokátem) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Stěžovatelka byla usnesením ze dne 8. 7. 2015 výslovně upozorněna, že pokud neodstraní chybějící zastoupení advokátem, a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení neodstranila, ačkoliv byla o důsledcích neodstranění této vady řádně poučena, Nejvyšší správní soud její kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. července 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu