1 As 111/2012-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: J. B., proti žalovanému: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy, se sídlem Lanškrounská 2a, Svitavy, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. OR-292/2011-609, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 13. 6. 2012, čj. 52 A 3/2012-31,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností doručenou zdejšímu soudu dne 4. 7. 2012 se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení krajského soudu. Součástí kasační stížnosti byla žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce, kterou učinil následně též výslovně podáním ze dne 31. 7. 2012. O této žádosti rozhodl zdejší soud usnesením ze dne 29. 8. 2012, čj.-19 tak, že návrh na osvobození od soudních poplatků i na ustanovení právního zástupce zamítl. Stejným usnesením stěžovatele vyzval, aby soudní poplatek zaplatil a doložil povinné zastoupení advokátem. K tomu stěžovateli určil přiměřenou lhůtu jednoho týdne od doručení uvedeného usnesení a poučil ho o následcích nevyhovění výzvy.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Výzva k zaplacení byla stěžovateli doručena dne 6. 9. 2012 (viz doručenka na č. l. 22). V daném případě lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula dnem 13. 9. 2012. Protože soudní poplatek nebyl do dnešního dne ani přes výzvu soudu zaplacen, zdejší soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

Dne 14. 9. 2012 bylo na podatelnu zdejšího soudu doručeno podání stěžovatele ze dne 12. 9. 2012. V něm stěžovatel soudu sděluje, že ze zdravotních důvodů postoupil svoji pohledávku na postupníka V. P. na základě uzavření smlouvy o postoupení pohledávky ve výši 3.000 Kč, kterou ke sdělení přiložil. V návaznosti na to dále požádal, ať jsou veškeré další písemnosti ve věci podané kasační stížnosti zasílány na adresu postupníka. K tomuto podání zdejší soud nepřihlédl. Soudy ve správním soudnictví poskytují ochranu pouze veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob (§ 2 s. ř. s.), tj. právům, které svou povahou spadají do veřejnoprávní roviny (typicky např. proti rozhodnutím správních orgánů). Smlouva o postoupení pohledávky je svou povahou ryze soukromoprávní úkon a nemůže tak mít vliv na procesní postavení stěžovatele v řízení o kasační stížnosti či jakkoliv ovlivnit posouzení porušení jeho veřejných subjektivních práv. K tomu lze navíc dodat, že předmětná pohledávka není předmětem řízení, který stěžovatel vymezil, byť velice obecně, v kasační stížnosti.

Stěžovatel i nadále zůstal účastníkem zahájeného řízení o jeho kasační stížnosti. Jelikož však nezaplatil soudní poplatek ve stanovené lhůtě, ani nikdy poté, ač k tomu byl řádně výzván, zdejší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2012

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu