1 As 11/2013-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí ministra financí ze dne 26. 10. 2011, čj. 10/73 141/2011-RK, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2012, čj. 6 A 146/2012-103,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 200 Kč k jejím rukám z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností žalobkyně (dále též stěžovatelka ) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku městského soudu, kterým soud zamítl žalobu stěžovatelky směřující proti rozhodnutí o rozkladu ministra financí.

V kasační stížnosti ze dne 1. 2. 2013 stěžovatelka toliko uvedla, že podává kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku městského soudu a současně požádala o osvobození od soudních poplatků z podané kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud dospěl po prvotním seznámení s předmětnou kasační stížností k závěru, že neobsahuje tvrzení, která by bylo možné považovat za kasační námitky a není tak zřejmé, z jakých důvodů stěžovatelka rozsudek městského soudu napadá. Stěžovatelku proto usnesením ze dne 14. 3. 2013, čj.-19, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnila kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadá v záhlaví označený rozsudek městského soudu, a uvedla, co navrhuje (petit). V uvedeném usnesení Nejvyšší správní soud dále stěžovatelku vyzval, aby do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení doložila plnou moc udělenou jí advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, případně aby ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Tímto usnesením také Nejvyšší správní soud stěžovatelce přiznal částečné osvobození od soudního poplatku za podanou kasační stížnost ve výši 4.800 Kč a vyzval ji k zaplacení soudního poplatku ve výši 200 Kč, a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení. Současně stěžovatelku poučil o možných důsledcích v případě nesplnění uvedených výzev ve stanovených lhůtách. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 18. 3. 2013.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě uhradila soudní poplatek ve výši 200 Kč vylepením kolkových známek.

Stěžovatelka ve lhůtě jednoho měsíce, která uplynula dne 18. 4. 2013, nedoplnila důvody, pro které napadá rozsudek městského soudu, ani neuvedla, co navrhuje. Neodstranila tak vady kasační stížnosti, pro něž není možné v řízení pokračovat.

Stejně tak stěžovatelka ve stanovené lhůtě jednoho týdne, která uplynula dne 25. 3. 2013, nedoložila plnou moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, ani neprokázala, že by sama měla požadované právnické vzdělání. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) a § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobkyni je založen na § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu zaplacený soudní poplatek.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu