1 As 101/2009-141

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: Fujitsu Technology Solutions s. r. o., se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4, (dříve Fujitsu Siemens Computers s. r. o.), zastoupeného Mgr. Hanou Kuncovou, advokátkou se sídlem Marie Cibulkové 394/19, Praha 4, proti žalovanému Ministerstvu životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 1. 2007, č. j. 500/2022/502 21/06, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2009, č. j. 10 Ca 103/2007-106,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozsudkem Městský soud v Praze zrušil výše uvedené rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Rozsudek obsahoval i poučení o možnosti podat proti němu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou týdnů po jeho doručení.

Žalovaný podal kasační stížnost u Městského soudu v Praze prostřednictvím datové schránky dne 17. 12. 2009.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Žalovanému byl předmětný rozsudek doručen ve čtvrtek 19. 11. 2009, jak vyplývá z potvrzení o doručení do datové schránky.

Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy žalovanému podle § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 3. 12. 2009 (čtvrtek). Protože kasační stížnost žalovaný u městského soudu podal prostřednictvím datové schránky až dne 17. 12. 2009, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace se soud z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem žalovaného na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2010

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu