1 As 1/2009-47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: M. H., zastoupená JUDr. Petrem Živělou, advokátem, Puškinova 5, AK Vyškov, proti žalovanému: Krajské státní zastupitelství v Brně, se sídlem Mozartova 3, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 5. 2008, č. j. 5 KZT 51/2008-7, o uložení pořádkové pokuty, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2008, č. j. 30 Ca 142/2008-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyni byla usnesením Okresního státního zastupitelství ve Vyškově ze dne 13. 5. 2008, č. j. SPR 301/2008 uložena pořádková pokuta ve výši 5000 Kč podle § 16 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Proti rozhodnutí okresního státního zastupitelství podala žalobkyně stížnost. Žalovaný usnesením ze dne 28. 5. 2008, č. j. KZT 51/2008-7 usnesení okresního státního zastupitelství zrušil a žalobkyni uložil pokutu ve výši 1500 Kč.

Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného správní žalobu u Krajského soudu v Brně. Krajský soud žalobu usnesením ze dne 30. 7. 2008, č. j. 30 Ca 142/2008-24 odmítl, jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ( s. ř. s. ). Toto usnesení bylo doručeno obecnému zmocněnci žalobkyně panu A. H. dne 1. 9. 2008. Obecný zmocněnec totiž nebyl dne 22. 8. 2008 na adrese, kterou soudu oznámil, poštovním doručovatelem doručujícím usnesení zastižen. Doručovatel proto zásilku uložil a obecnému zmocněnci zanechal výzvu, aby si zásilku vyzvedl. Zmocněnec si zásilku vyzvedl dne 5. 9. 2008. Desetidenní lhůta pro vyzvednutí uložené zásilky do vlastních rukou adresáta však uplynula již dne 1. 9. 2008 a tímto dnem nastala zákonná fikce doručení usnesení [§ 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ( o. s. ř. )].

Žalobkyně podala proti usnesení o odmítnutí žaloby kasační stížnost, a to elektronickou poštou dne 17. 9. 2008. Elektronické podání bylo dne 19. 9. 2008 doplněno originálem. Za den podání kasační stížnosti je proto třeba považovat 17. 9. 2008. Dle § 106 odst. 2 s. ř. s. je třeba podat kasační stížnost do dvou týdnů od doručení rozhodnutí krajského soudu. Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy uplynula dne 15. 9. 2008. Kasační stížnost je proto opožděná.

Opožděnou kasační stížnost Nejvyšší správní soud odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 47 s. ř. s. Žalobkyně v řízení o kasační stížnosti úspěch neměla, žalovanému pak žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2009

JUDr. Josef Baxa předseda senátu