1 Aps 7/2013-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně: L. K., proti žalovanému: Katastrální úřad pro Liberecký kraj, se sídlem Rumjancevova 10/149, 460 65 Liberec 1, ve věci ochrany před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, ze dne 31. 1. 2013, č. j. 59 A 16/2012-73,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně podala dne 6. 2. 2012 žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci, jíž se domáhá, aby soud uložil žalovanému povinnost uvést do souladu se skutečností zápisy a záznamy v katastru nemovitostí a jeho operátech týkající se některých nemovitostí v katastrálním území Soběslavice.

[2] Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, tuto žalobu usnesením ze dne 31. 1. 2013, č. j. 59 A 16/2012-73, odmítl. Rozhodnutí krajského soudu bylo žalobkyni doručeno 5. 3. 2013.

[3] Dne 3. 9. 2013 podala žalobkyně (dále též stěžovatelka ) osobně na Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočku v Liberci, podání označené jako odvolání k rozsudku č. j. 59 A 16/2012-73 , které je svojí povahou kasační stížností. Krajský soud nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

[4] Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

[5] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

[6] Nestanoví-li soudní řád správní jinak, užijí se pro způsob doručování obdobně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení (§ 42 odst. 5 s. ř. s.). Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti doručované do vlastních rukou, písemnost podle § 49 odst. 2 zákona

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl.

[7] Podle § 42 s. ř. s. doručuje soud písemnosti do datové schránky, není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji soud soudním doručovatelem, prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence nebo prostřednictvím veřejné datové sítě. V posuzovaném případě nebyla datová schránka stěžovatelky nalezena, proto bylo napadené usnesení stěžovatelce doručováno do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (srov. záznam na č. l. 74 spisu krajského soudu). Z doručenky založené na č. l. 74 soudního spisu krajského soudu je zřejmé, že stěžovatelka nebyla v době doručování zastižena na adrese pro doručování, proto byla písemnost uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb a připravena k vyzvednutí dne 4. 3. 2013; stěžovatelce byla zanechána výzva k vyzvednutí zásilky. Předmětnou písemnost si stěžovatelka vyzvedla dne 5. 3. 2013.

[8] Z výše popsaného skutkového stavu vyplývá, že napadené usnesení bylo stěžovatelce doručeno v úterý 5. 3. 2013. Následujícího dne, tedy ve středu 6. 3. 2013, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula v úterý 19. 3. 2013. Kasační stížnost však byla podána osobně na krajský soud až 3. 9. 2013, tedy téměř šest měsíců po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Lhůta pro podání kasační stížnosti u krajského soudu, který napadené rozhodnutí vydal, by přitom byla zachována pouze tehdy, pokud by kasační stížnost byla u tohoto soudu podána včas (§ 106 odst. 4 s. ř. s.); to se však v projednávaném případě nestalo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[9] Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud o věci nemohl věcně jednat, nezasílal žalobkyni předem k případné replice podání žalovaného ze dne 12. 9. 2013, v němž se Katastrální úřad pro Liberecký kraj meritorně vyjádřil k podané kasační stížnosti.

[10] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2013

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu