1 Ao 4/2008-126

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Baxou v právní věci navrhovatele: P. J., zastoupen Mgr. Ing. Daliborem Jandurou, advokátem se sídlem Dlouhá 103, Hradec Králové, proti odpůrci: Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou se sídlem Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad Jizerou, zastoupeno JUDr. Zdeňkem Kramperou, advokátem se sídlem Kořenského 15, Praha 5, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, vydaného odpůrcem dne 8. 10. 2008, schváleného usnesením odpůrce č. 411 ze dne 24. 9. 2008, v části týkající se lokality č. 557, pozemků p. č. 1089/2 a 1090/1 v katastrálním území Dolní Rokytnice,

takto:

I. Záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 Ao 4/2008-110, se opravuje tak, že slova o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, vydaného usnesením odpůrce ze dne 8. 10. 2008, č. j. 24/08, se nahrazují slovy o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, vydaného odpůrcem dne 8. 10. 2008, schváleného usnesením odpůrce č. 411 ze dne 24. 9. 2008, .

II. Výrok I. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2008, č. j.-110, se opravuje tak, že slova Opatření obecné povahy-územní plán města Rokytnice nad Jizerou-vydané usnesením Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou ze dne 8. 10. 2008, č. j. 24/08, se nahrazují slovy Opatření obecné povahy, územní plán města Rokytnice nad Jizerou, vydané odpůrcem dne 8. 10. 2008, schválené usnesením odpůrce č. 411 ze dne 24. 9. 2008, .

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudkem ze dne 18. 12. 2008, č. j.-110, k návrhu navrhovatele opatření obecné povahy-územní plán města Rokytnice nad Jizerou, a to v části týkající se pozemků p. č. 1089/2 a 1090/1 v katastrálním území Dolní Rokytnice. Opatření obecné povahy bylo schváleno usnesením odpůrce ze dne 24. 9. 2008, č. 411 a následně bylo dne 8. 10. 2008 vydáno vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desku [§ 71 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 172 odst. 1, § 173 odst. 1 a § 174 odst. 1 správního řádu].

Dle § 54 odst. 4 s. ř. s. opraví předseda senátu i bez návrhu chyby v psaní, počtech i jiné zjevné nesprávnosti. Je-li opravou dotčen výrok rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení.

Tak je tomu i v tomto případě, kdy došlo písařskou chybou k uvedení nesprávného čísla usnesení odpůrce, kterým bylo opatření obecné povahy schváleno. Ze správního spisu (jakož i z internetové stránky odpůrce na adrese http://www.mesto-rokytnice.cz/) je však zřejmé, že opatření obecné povahy bylo schváleno dne 24. 9. 2008 usnesením odpůrce (Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou) č. 411 (nikoliv tedy č. 24/08). Výrokem tohoto usnesení proto došlo k odstranění této písařské chyby představující zjevnou nesprávnost, takže záhlaví ani výrok předmětného rozsudku ve znění opravy nezavdávají sebemenší důvod pro jeho případnou dezinterpretaci.

K opravě čísla jednacího (č. j. 24/08) usnesení odpůrce uvedeného v bodě [1] odůvodnění rozsudku však není důvod, neboť je takto uvedeno v návrhu samotným navrhovatelem a soud v této části rozsudku pouze reprodukuje obsah návrhu. Z obsahu návrhu je však zcela zřejmé, že se jedná o chybné číslo jednací, aniž by však tato chyba měla vliv na srozumitelnost a určitost petitu.

Vzhledem k ryze formální povaze opravy záhlaví a výroku výše označeného rozsudku není třeba odkládat jeho vykonatelnost ve smyslu § 54 odst. 4 věty druhé s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2009

JUDr. Josef Baxa předseda senátu