1 Ans 8/2013-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., proti žalovanému: Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2013, čj. 6 A 89/2012-35,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 18. 6. 2012 žalobu, jíž se domáhala ochrany proti nečinnosti žalovaného při vyřizování její žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Městský soud shora uvedeným usnesením žalobu odmítl.

Žalobkyně podala proti usnesení městského soudu kasační stížnost. Dne 12. 6. 2013 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání žalobkyně, jímž vzala kasační stížnost zpět, přičemž tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah.

Nejvyšší správní soud tedy za této situace zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť kasační stížnost byla vzata zpět.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě zastavení řízení o kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu