1 Ans 10/2008-142

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: I. M., proti žalovanému: Finanční úřad Ostrava II, se sídlem Horní 63, Ostrava, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu ve věci odvolání žalobce proti rozhodnutím žalovaného ze dne 10. 10. 2006, č. j. 145303/06/389911/1214, č. j. 145304/06/389911/1214 a č. j. 145305/06/389911/1214, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 7. 2008, č. j. 22 Ca 89/2008-96,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 18. 6. 2008, č. j. 22 Ca 89/2008-69, Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného, pokud jde o jeho odvolání proti v záhlaví označeným platebním výměrům žalovaného.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dne 8. 7. 2008 kasační stížnost, v níž mimo jiné požádal o ustanovení advokáta. Zároveň však uvedl, že si nepřeje, aby mu byl jako doposud ustanoven JUDr. Vítězslav Blahut, neboť s jeho prací není spokojen. Tento advokát se s ním nesešel, neinformoval ho o výsledcích řízení, dokonce mu ani nezasílal soudní rozhodnutí. Z těchto důvodů žalobce žádal, aby mu soud ustanovil schopnějšího advokáta-JUDr. Ladislava Piterku.

O této žádosti rozhodl krajský soud výrokem č. II usnesení ze dne 28. 7. 2008 (č. l. 96; výrokem č. I přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu), jímž žalobci pro řízení o předmětné kasační stížnosti ustanovil s odkazem na splnění zákonných podmínek zástupcem advokáta JUDr. Vítězslava Blahuta. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 4. 8. 2008.

Podáním ze dne 8. 8. 2008, označeným jako odvolání-kasační stížnost na č. j. 39 Co 200/2008-17 žalobce brojil proti ustanovení advokáta p. Blahuta . Krajský soud podání přiřadil spisovou značku 1 Nc 17/2008 a přípisem ze dne 28. 8. 2008 vyzval žalobce k odstranění vad nejasného podání, neboť uvedená spisová značka se na krajském soudu nenachází, tedy k upřesnění, které věci se týká. Výzva byla žalobci doručena dne 1. 9. 2008. Téhož dne žalobce sdělil, že došlo k omylu, správně měla být uvedena sp. zn. 22 Ca 89/2008.

V mezidobí však již krajský soud dne 25. 8. 2008 předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí předcházející kasační stížnost žalobce proti předmětnému rozsudku. Kasačnímu soudu byla věc doručena dne 3. 9. 2008 a rozhodl o ní, bez znalosti výše uvedené korespondence proběhnuvší mezi krajským soudem a žalobcem v období od 8. 8. 2008 do 1. 9. 2008, rozsudkem ze dne 23. 10. 2008, č. j. 1 Ans 8/2008-105, jímž kasační stížnost zamítl.

Dne 12. 12. 2008, tedy již po nabytí právní moci tohoto rozsudku, byla Nejvyššímu správnímu soudu předložena krajským soudem k rozhodnutí kasační stížnost žalobce proti usnesení, kterým byl žalobci ustanoven zástupcem advokát JUDr. Blahut.

Z povahy věci je zřejmé, že o nyní předložené kasační stížnosti mělo být rozhodováno dříve než o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku krajského soudu. Vzhledem k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 1 Ans 8/2008 však již rozhodování o kasační stížnosti žalobce proti napadenému usnesení o ustanovení advokáta ztratilo jakýkoliv smysl. Ať už by rozhodnutí o této kasační stížnosti dopadlo jakkoli, nezměnilo by to nic na rozhodnutí ve věci hlavní , kterou bylo právě řízení vedené pod sp. zn. 1 Ans 8/2008. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2008, č. j. 1 Ans 8/2008-105, již nelze změnit za pomoci žádného opravného prostředku upraveného soudním řádem správním (viz § 102 a contrario, § 114 odst. 2 s. ř. s.).

Chybí zde tedy jedna z podmínek řízení, totiž důvod a zájem na právní ochraně. Zájem na právní ochraně není dán tehdy, je-li každému zřejmé, že soudní řízení v dané věci nemůže mít objektivně žádný užitek (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2003, č. j. 6 Ads 42/2003-79, www.nssoud.cz). Pokud tedy byla podána kasační stížnost proti usnesení krajského soudu o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu a sama kasační stížnost podaná ve věci samé (proti rozsudku krajského soudu) byla následně zamítnuta dříve, nežli má být rozhodnuto o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o ustanovení advokáta pro řízení o meritorní kasační stížnosti, pozbyl žalobce (stěžovatel) v dosud probíhajícím řízení zájem na právní ochraně a nastal neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který nelze v řízení o této kasační stížnosti pokračovat. Proto Nejvyšší správní soud tuto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž v případě odmítnutí návrhu nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2009

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu