1 Ans 1/2004-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: H. S. m., zastoupeného JUDr. Janou Svatoňovou, advokátkou se sídlem Biskupský dvůr 8, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Městskému úřadu v Jičíně se sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, v řízení o žalobě proti nečinnosti žalovaného, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 9. 2004, č. j. 30 Ca 14/2004-20,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 9. 2004 byla odmítnuta žaloba, jíž žalobce napadl nečinnost žalovaného. Žalobce žalovanému vytýkal, že v zákonem stanovené lhůtě nerozhodl podle § 30 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, o přičlenění zaniklé honitby Č. r. P. Krajský soud žalobu odmítl. Zdůraznil, že o tom, ke které honitbě budou přičleněny pozemky netvořící vlastní nebo společenstevní honitbu, rozhoduje orgán státní správy myslivosti na základě vlastního uvážení. Na přičlenění pozemků tak nikomu nevzniká právní nárok-ani osobě, která je držitelem honitby mající s těmito pozemky nejdelší společnou hranici (tedy žalobci). Žalobou proti nečinnosti se lze domáhat ochrany pouze tam, kde má správní orgán povinnost vydat rozhodnutí ve smyslu § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. )-tedy takový akt, který je způsobilý zasáhnout do práv a povinností žalobce tím, že je mění, ruší nebo je závazně určuje. Rozhodnutí o přičlenění honitby však takovým aktem není, a není tak v pravomoci soudu poskytovat ve správním soudnictví ochranu proti správnímu orgánu, který je s provedením takového úkonu v prodlení. Proti tomuto rozhodnutí krajského soudu podal žalobce (dále stěžovatel ) včas kasační stížnost, kterou založil na důvodu uvedeném v ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., tedy na nesprávném posouzení právní otázky soudem. Podáním ze dne 13. 12. 2004, předloženým Nejvyššímu správnímu soudu Krajským soudem v Hradci Králové dne 13. 1. 2005, vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět. Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel, jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. 1. 2005

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu