1 Afs 87/2006-83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce Ing. P. M., správce konkurzní podstaty úpadce A. D., s. r. o, zastoupeného JUDr. Vladimírem Folprechtem, advokátem se sídlem Jeremiášova 18, 370 01 České Budějovice, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Českých Budějovicích, se sídlem F. A. Gerstnera 1/5, České Budějovice, proti rozhodnutí ze dne 23. 1. 2006, č. j. 11615/06/077910/5502, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 5. 2006, č. j. 10 Ca 65/2006-52,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Krajský soud v Českých Budějovicích shora uvedeným rozsudkem zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného, jímž byla zamítnuta reklamace proti rozhodnutí o přeplatku ze dne 7. 12. 2005.

Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce kasační stížnost; podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 4. 2007, však vzal tuto kasační stížnost zpět.

Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož žalobce vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2007 JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu