1 Afs 85/2013-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: HELVET GROUP a. s., se sídlem Vodičkova 791/41, 112 09 Praha 1, zastoupená Mgr. Marianem Vařečkou, advokátem se sídlem Hlinky 155/86, 603 00 Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 12. 2011, č. j. KrÚ 108359/2011, sp. zn. SpKrÚ 68466/2011/OF, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 21. 8. 2013, č. j. 52 Af 18/2012-159,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem ze dne 21. 8. 2013, č. j. 52 Af 18/2012-159, zamítl Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích žalobu, jíž se žalobkyně domáhala zrušení v záhlaví označeného správního rozhodnutí. Uvedený rozsudek krajského soudu napadla žalobkyně (dále též stěžovatelka ) včas podanou kasační stížností.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 10. 2013, č. j.-21, stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku 5.000 Kč. Současně stěžovatelku poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno do datové schránky dne 21. 10. 2013. Na výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatelka ve stanovené lhůtě nereagovala.

[3] Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4] Do dnešního dne stěžovatelka soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatila ani nepožádala soud o osvobození od soudních poplatků. Lhůta stanovená ve výzvě ze dne

10. 10. 2013 přitom uplynula dne 29. 10. 2013. Ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) tedy stěžovatelka soudní poplatek neuhradila, a soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto následku byla stěžovatelka v usnesení Nejvyššího správního soudu č. j.-21 poučena.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2013

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu