č. j. 1 Afs 85/2006-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně E. I., spol. s r. o., zastoupené JUDr. Irenou Švestkovou, advokátkou se sídlem Řeznická 13, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Finančnímu ředitelství pro hl. m. Prahu se sídlem Štěpánská 28, 111 21 Praha 1, proti rozhodnutí ze dne 14. 7. 2005, č. j. FŘ-898/12/05, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2006, č. j. 11 Ca 235/2005-35,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 14. 7. 2005 zamítl žalovaný odvolání žalobkyně proti dodatečnému platebnímu výměru ze dne 1. 9. 2004, č. j. 272562/04/010517/8113, jímž Finanční úřad pro Prahu 10 dodatečně vyměřil žalobkyni daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2000 ve výši 170 500 Kč.

Žalobu, jíž žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného, zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 31. 1. 2006; v poučení uvedl, že proti jeho rozhodnutí lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Rozsudek byl doručen advokátce JUDr. Švestkové, která žalobkyni v řízení o žalobě zastupovala, do vlastních rukou dne 2. 2. 2006.

Dne 22. 2. 2006 byla u městského soudu osobně podána kasační stížnost proti tomuto rozsudku. Žalobkyně zde vznesla námitky proti právnímu posouzení věci ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a navrhla, aby rozsudek městského soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí městského soudu bylo zástupkyni žalobkyně doručeno ve čtvrtek 2. 2. 2006; následujícího dne, tedy v pátek 3. 2. 2006, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula ve čtvrtek 16. 2. 2006. Kasační stížnost však byla u soudu podána až ve středu 22. 2. 2006, tedy zjevně po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. července 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu