1 Afs 84/2008-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně M. Z., zastoupené JUDr. Alexanderem Klimešem, advokátem se sídlem U Bulhara 3, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 10. 2007, č. j. 5912/07-1300, o dodatečné vyměření daně z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 3. 2008, č. j. 10 Ca 237/2007-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 18. 10. 2007 zamítl žalovaný odvolání proti osmnácti dodatečným platebním výměrům ze dne 13. 2. 2007, jimiž Finanční úřad v Jindřichově Hradci dodatečně vyměřil žalobkyni daň z přidané hodnoty za zdaňovací období v rozmezí III. čtvrtletí 2003-listopad 2005.

Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou; tu Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl rozsudkem ze dne 11. 3. 2008.

Žalobkyně podala proti rozsudku blanketní kasační stížnost; k ní připojila plnou moc udělenou advokátu a uvedla, že doplní náležitosti kasační stížnosti na výzvu soudu.

Krajský soud vydal dne 28. 3. 2008 usnesení, jímž žalobkyni prostřednictvím jejího advokáta vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnila svou kasační stížnost o důvody nezákonnosti napadeného rozsudku krajského soudu a aby uvedla, jaký činí návrh na vydání rozhodnutí. Zásilka obsahující usnesení byla advokátu žalobkyně doručena dne 31. 3. 2008; advokát však ve stanovené lhůtě ani později kasační stížnost nedoplnil.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z těchto důvodů:

Jednou ze zvláštních náležitostí kasační stížnosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.) je i označení důvodů, pro něž účastník jako stěžovatel napadá rozhodnutí krajského soudu-tzv. kasačních důvodů. Kasační důvod musí zpravidla zahrnovat jak skutkové, tak právní důvody, pro něž stěžovatel považuje rozhodnutí soudu za nezákonné. Postrádá-li kasační stížnost jakýkoli důvod, není možno pro tento nedostatek v řízení o kasační stížnosti pokračovat, neboť Nejvyšší správní soud je vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.). Projevuje se zde zásada dispoziční: je na stěžovateli, aby svou kasační stížností určil meze přezkumu. Neučiní-li tak, kasační soud nemá, na základě čeho by přezkoumal napadené rozhodnutí krajského soudu. Neobsahuje-li kasační stížnost žádný důvod, který by ji činil způsobilou k věcnému projednání, nestíhá Nejvyšší správní soud ani nutnost přezkumu z úřední povinnosti, již mu ukládá posledně citované ustanovení.

Tento nedostatek kasační stížnosti je nedostatkem odstranitelným; proto se krajský soud nespokojil s blanketní kasační stížností, jak ji podala žalobkyně, a vyzval ji podle § 108 odst. 1 s. ř. s. prostřednictvím advokáta k odstranění vad kasační stížnosti. Advokát se však k výzvě nevyjádřil, a odstranitelný nedostatek se tak stal nedostatkem neodstranitelným.

Pro tento neodstranitelný nedostatek nebylo možno v řízení pokračovat; Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 106 odst. 1 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. června 2008

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu