1 Afs 79/2013-25

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: JUDr. Z. A., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 8. 12. 2011, čj. 5973/11-1400-201897, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2013, čj. 47 Af 6/2012-56,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: [1] Žalobce (dále též stěžovatel ) brojí kasační stížností (doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 8. 2013) proti usnesení ze dne 26. 7. 2013, čj. 47 Af 6/2012-56, kterým krajský soud zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Ve své kasační stížnosti zároveň stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 30. 8. 2013, čj.-16, přiznal žalobci částečné osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 3.500 Kč a vyzval ho k zaplacení zbylé části soudního poplatku, tj. 1.500 Kč ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení.

[3] Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[4] Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu