1 Afs 79/2006-41

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce Ing. P. S., správce konkursní podstaty úpadce B. H. a. s., proti žalovanému Finančnímu úřadu v Opavě, se sídlem Opava, Masarykova třída 2, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 4. 2004, č. j. 94234/04/384911/0381, č. j. 94237/04/384911/0381, č. j. 94242/04/384911/0381, č. j. 94244/04/384911/0381, č. j. 94310/04/384911/0381, č. j. 94367/04/384911/0381, a č. j. 94368/04/384911/0381, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 12. 2005, č. j. 22 Ca 353/2005-10,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě napadeným usnesením odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b), d) ve spojení s § 68 písm. a), c) s. ř. s. žalobu, kterou se původní žalobce (úpadce B. H. a. s.) domáhal přezkoumání v záhlaví uvedených rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 4. 2004.

Proti tomuto usnesení podal původní žalobce včas kasační stížnost. Navrhl zrušení napadeného usnesení.

Usnesením ze dne 23. 2. 2006 krajský soud původního žalobce vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, případně aby ve stejné lhůtě předložil důkaz o tom, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie, a dále aby doplnil kasační stížnost o uvedení důvodů z jakých rozhodnutí napadá. Současně ho poučil o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě. Původnímu žalobci bylo usnesení podle § 42 odst. 5, § 40 odst. 1, 3 s. ř. s. a § 47 odst. 3, § 50c odst. 1, 4 o. s. ř. doručeno fikcí dne 6. 3. 2006, fakticky je pak převzal dne 16. 3. 2006; v určené lhůtě (tedy do 6. 4. 2006) ani později však soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, ani doklad o příslušném vysokoškolském vzdělání jeho zaměstnance nebo člena, nepředložil. Žádost původního

žalobce o prodloužení lhůty ze dne 13. 4. 2006 krajský soud zamítl usnesením ze dne 27. 4. 2006.

Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Přes výzvu k odstranění nedostatku zastoupení původní žalobce nepředložil plnou moc udělenou advokátovi ani nedoložil, že osoba, která za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem, případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání osoby, která jedná za stěžovatele-právnickou osobu, je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Na výše uvedeném nic nemění ani skutečnost, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2006, č. j. 27 K 29/2005-467, byl s účinností k témuž dni na majetek obchodní společnosti B. H. a. s. prohlášen konkurs a ustanoven konkursní správce Ing. P. S, který se dle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, stal účastníkem řízení o kasační stížnosti místo původního žalobce.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu