1 Afs 70/2012-33

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně INVEST METAL, s. r. o., se sídlem Zámecké náměstí 10, 415 01 Teplice, zastoupené JUDr. Liborem Nedorostem, Ph.D., advokátem se sídlem Borodinova 12, 623 00 Brno, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 4. 2008, č. j. 4647/08-1300-505196, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 6. 2012, č. j. 15 Ca 117/2008-63,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozhodnutím ze dne 9. 4. 2008, č. j. 4647/08-1300-505196, žalovaný zamítl odvolání žalobkyně proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Teplicích dne 14. 6. 2007, pod č. j. 88311/07/210913/7199, jímž byla žalobkyni vyměřena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období červenec 2006 ve výši 0 Kč, neboť jí nebyl uznán nárok na odpočet daně uplatněný v celkové výši 4.228.919 Kč. Proti rozhodnutí žalovaného brojila žalobkyně žalobou ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který ji rozsudkem ze dne 27. 6. 2012, č. j. 15 Ca 117/2008-63, zamítl.

Proti rozsudku krajského soudu podala žalobkyně kasační stížnost; podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 3. 9. 2012, však vzala tuto kasační stížnost zpět.

Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož žalobkyně vzala svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. září 2012

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu