č. j. 1 Afs 7/2005-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce J. K., zastoupeného JUDr. Zdeňkou Podrazkou, advokátkou se sídlem Znojmo, MUDr. Jana Jánského 5, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem Brno, nám. Svobody 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 12. 2003, č. j. 1416/03/FŘ/130, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2004, č. j. 30 Ca 90/2004-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně napadeným usnesením odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. žalobu, kterou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 12. 2003, č. j. 1416/03/FŘ/130. Současně krajský soud žalobce poučil o možnosti podat proti usnesení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení.

Žalobce podal kasační stížnost, zaslanou Krajskému soudu v Brně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 13. 9. 2004. Navrhl zrušení napadeného usnesení.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Žalobce (jeho zástupce-daňový poradce Ing. J. K., na základě plné moci ze dne 1. 2. 2004) převzal písemnost-usnesení Krajského soudu v Brně-dne 30. 8. 2004, jak vyplývá z dokladu o doručení.

Nestanoví-li soudní řád správní jinak, užijí se pro způsob doručování obdobně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení (§ 42 odst. 5 s. ř. s.).

Nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, písemnost se podle § 46 odst. 4 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2004, uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

V daném případě nebyl adresát (žalobcův zástupce) při doručování dne 16. 8. 2004 zastižen, i když se v místě doručení zdržoval. Téhož dne byla písemnost uložena u pošty. Dnem doručení je tedy dle § 46 odst. 4 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2004, a § 40 odst. 1 s. ř. s. den 26. 8. 2004 (čtvrtek), a to bez ohledu na skutečnost, že fakticky zástupce žalobce písemnost převzal až dne 30. 8. 2004. Lhůta pro podání kasační stížnosti žalobci tedy v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 9. 9. 2004 (čtvrtek). Protože kasační stížnost žalobce zaslal krajskému soudu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb až dne 13. 9. 2004, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku je příslušný rozhodnout Krajský soud v Brně, neboť příslušnost v této věci je dána podle § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tak, že ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Josef Baxa předseda senátu