1 Afs 52/2015-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: Ing. J. K., zastoupeného JUDr. Michaelou Dražkovou, advokátkou se sídlem Kopečná 20, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 8. 6. 2012, č. j. 5500/12-1400-704389, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 2014, č. j. 29 Af 88/2012-149,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni JUDr. Ludmile Krátké, advokátce se sídlem Škrochova 22, Brno, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti ve výši 3.400 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

IV. Ustanovené zástupkyni JUDr. Michaele Dražkové, advokátce se sídlem Kopečná 20, Brno, s e odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

[1] Včas podanou blanketní kasační stížností napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzen platební výměr Finančního úřadu v Uherském Brodě, ze dne 16. 12. 2011, č. j. 137505/11/338960703927, kterým byla žalobci vyměřena daň z nemovitostí za zdaňovací období roku 2011 ve výši 2.257 Kč podle pomůcek.

[2] Následně zástupkyně stěžovatele ustanovená krajským soudem požádala o zproštění povinnosti zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Zároveň jménem stěžovatele požádala o jeho plné osvobození od soudního poplatku z podané kasační stížnosti s odkazem na prohlášení a podklady, jež předložil v řízení před krajským soudem a také na skutečnost, že v řízení vedeném v obdobné věci u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 2 Afs 153/2014 byl tento stěžovatel od soudního poplatku osvobozen.

[3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 2. 4. 2015, č. j.-25, přiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků, zprostil JUDr. Ludmilu Krátkou zastupování a ustanovil stěžovateli zástupkyni JUDr. Michaelu Dražkovou. Zároveň vyzval stěžovatele, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) ve lhůtě jednoho měsíce doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu a poučil jej, že pokud výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

[4] Usnesení bylo ustanovené zástupkyni JUDr. Michaele Dražkové doručeno dne 20. 4. 2015. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula stanovená měsíční lhůta k doplnění kasační stížnosti dne 20. 5. 2015. Protože stěžovatel kasační stížnost v této lhůtě nedoplnil a neodstranil tak vady kasační stížnosti, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[5] Dne 22. 5. 2015 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena žádost o prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti o jeden měsíc. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů lhůtu pro doplnění kasační stížnosti prodloužit, nejdéle však o další měsíc. V nyní posuzovaném případě však byla žádost podána po uplynutí stanovené lhůty, a proto k ní Nejvyšší správní soud nepřihlížel. Žádost navíc neobsahovala žádné důvody, pro které by měla být lhůta prodloužena.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[7] Podle ustanovení § 35 odst. 8 ve spojení s § 120 s. ř. s. zástupci stěžovatele, jež mu byl soudem ustanoven, hradí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Stěžovateli byla v řízení před krajským soudem ustanovena zástupkyní advokátka JUDr. Ludmila Krátká, která následně v řízení o kasační stížnosti požádala o zproštění zastupování z důvodu nedostatku spolupráce ze strany stěžovatele a o osvobození stěžovatele od soudního poplatku. Podle § 7 a § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), náleží ustanovené zástupkyni stěžovatele odměna za jeden úkon právní služby [písemné podání ve věci samé podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu] ve výši 3.100 Kč a podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu náhrada hotových výdajů v paušální částce 300 Kč za jeden úkon. Advokátka pro řízení o kasační stížnosti soudu osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty nedoložila a ani v řízení před krajským soudem tuto daň neuplatňovala. Celková výše odměny ustanovené zástupkyně tedy činí 3.400 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

[8] Advokátka JUDr. Michaela Dražková, ustanovená následně Nejvyšším správním soudem, učinila ve věci jediný úkon-podala neodůvodněnou a opožděnou žádost o prodloužení lhůty pro doplnění kasační stížnost. Jiný úkon právní služby ve smyslu vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ustanovená zástupkyně ani netvrdila, ani nedoložila. Nejvyšší správní soud jí proto odměnu nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2015 JUDr. Josef Baxa předseda senátu