1 Afs 42/2013-26

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: Sun Ship 01, s. r. o., se sídlem Velehradská 593, Staré Město, zastoupena Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem Lidická 57, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 18. 9. 2012, čj. 6960/12-1200, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 3. 2013, čj. 10 Af 588/2012-27,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Žalobkyně podala dne 26. 4. 2013 kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu. V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Žalobkyně byla k zaplacení poplatku vyzvána usnesením NSS ze dne 23. 5. 2013, čj.-20, které bylo jejímu zástupci doručeno dne 28. 5. 2013. K zaplacení soudního poplatku byla stanovena lhůta pěti dnů od doručení usnesení, tedy do 3. 6. 2013 (za použití § 40 odst. 3 s. ř. s., neboť poslední den lhůty připadl na neděli). Současně byla žalobkyně poučena o právu požádat o osvobození od soudních poplatků a o tom, že pokud nebude ve stanovené lhůtě soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví.

Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích). Žalobkyně do dnešního dne ani nezaplatila soudní poplatek, ani nepožádala o osvobození od soudních poplatků. Soud proto zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, užitých na základě § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. června 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu