1 Afs 40/2015-46

OPRAV NÉ U SN E SE NÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Kaniovou v právní věci žalobce: ROYAL METALS GOLD s. r. o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, zastoupen JUDr. Jiřím Vaníčkem, advokátem se sídlem Šaldova 34/466, Praha 8, proti žalovaným: 1) Finanční úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, 2) Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaných, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2015, č. j. 8 A 182/2014-57,

takto:

I. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2015, č. j.-39, zní ve výroku správně takto: Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2015, č. j. 8 A 182/2014-57, s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2015, č. j.-39, se opravuje tak, že sídlo žalovaného 1) Petrohradská 6, Praha 10 , se nahrazuje sídlem Štěpánská 28, Praha 1 ; a dále tak, že před slovy o žalobě se vypouští slova v řízení .

Odůvodn ění:

V projednávané věci Nejvyšší správní soud rozhodl o zrušení kasační stížností napadeného rozsudku Městského soudu v Praze a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení dle § 110 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ). Při vyhotovení znění rozsudku došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v opomenutí uvedení skutečnosti, že se věc vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení, do výroku rozsudku.

Ke zřejmé nesprávnosti došlo také v případě uvedení sídla žalovaného 1) Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Petrohradská 6, Praha 10 v záhlaví rozsudku. Správným sídlem žalovaného 1) je Štěpánská 28, Praha 1 . V záhlaví rozsudku rovněž vznikla zřejmá nesprávnost uvedením slov v řízení před slovy o žalobě .

Podle ustanovení § 54 odst. 4 s. ř. s. opraví předseda senátu v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. V souladu s citovaným ustanovením předsedkyně senátu bez návrhu opravila zřejmé nesprávnosti v chybném znění výroku a v záhlaví rozsudku.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 28. dubna 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu