č. j. 1 Afs 35/2006-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce M. H., zastoupeného JUDr. Liborem Petříčkem, advokátem se sídlem Kodymova 2526/4, 158 00 Praha 5, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem se sídlem Velká hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem, proti rozhodnutí ze dne 10. 12. 2003, č. j. 18188/110/02, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 20. 2. 2006, č. j. 59 Ca 21/2004-47,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Platebním výměrem ze dne 25. 7. 2002, č. j. 30106/02/175970/0840, vyměřil Finanční úřad v Novém Boru žalobci daň z příjmů fyzických osob za rok 2001 ve výši 3960 Kč.

K žalobcovu odvolání změnil žalovaný tento platební výměr svým rozhodnutím ze dne 10. 12. 2003 mj. i ve výši vyměřené daně, kterou zvýšil na 7215 Kč.

Žalobu, jíž žalobce napadl rozhodnutí žalovaného, zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozsudkem ze dne 20. 2. 2006. Rozsudek byl doručen daňovému poradci, který žalobce v řízení o žalobě zastupoval, do vlastních rukou dne 24. 2. 2006.

Dne 15. 3. 2006 byla krajskému soudu doručena kasační stížnost předaná k poštovní přepravě dne 13. 3. 2006. Žalobce zde dále zpochybňoval závěry dosud rozhodujících orgánů o tom, že příjmy z podnikání ve sdružení nebyly jeho vlastními příjmy, nýbrž příjmy jeho manželky. Krajský soud nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí krajského soudu bylo žalobcovu zástupci doručeno v pátek 24. 2. 2006; následujícího dne, tedy v sobotu 25. 2. 2006, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula v pátek 10. 3. 2005. Kasační stížnost však byla předána k poštovní přepravě až 13. 3. 2006, tedy po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu