1 Afs 274/2017-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: MUDr. Mgr. J. V. Š., zastoupen JUDr. Petrem Navrátilem, advokátem se sídlem Joštova 4, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 28. 7. 2015 č. j. 24499/15/5100-31461-701942 a č. j. 24497/15/5100-31461-701942, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 7. 2017, č. j. 62 Af 109/2015-51,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 24. 7. 2017 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ), která směřuje proti v záhlaví označenému rozhodnutí krajského soudu. Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 7. 8. 2017, č. j.-11, vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Usnesení mu bylo doručeno dne 14. 8. 2017, lhůta pro zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 21. 8. 2017. Do dnešního dne však stěžovatel soudní poplatek nezaplatil.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Vzhledem k tomu, že poplatek nebyl ve stanovené lhůtě (ani později do vydání tohoto usnesení) zaplacen, rozhodl soud výrokem I. o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. srpna 2017

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu