1 Afs 27/2013-18

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: BUDO CENTRUM s. r. o., se sídlem nám. 28. dubna 421, Brno, zastoupena Mgr. Karlem Neubertem, advokátem se sídlem Oldřichova 1, Třebíč, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 16. 11. 2012, čj. 17431/12-1400-711180, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2013, čj. 30 Af 8/2013-21,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podala dne 25. 3. 2013 kasační stížnost proti shora uvedenému usnesení krajského soudu. V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Na to byla stěžovatelka upozorněna přípisem Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2013, čj.-8, přičemž současně bylo konstatováno, že soudní poplatek uhrazen nebyl. K zaplacení soudního poplatku byla stěžovatelka následně vyzvána usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2013, čj.-15, které bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 23. 4. 2013. K zaplacení soudního poplatku byla stěžovatelce stanovena lhůta tří dnů od doručení usnesení, tedy do 26. 4. 2013. Současně byla stěžovatelka poučena o právu požádat o osvobození od soudních poplatků a o tom, že pokud nebude ve stanovené lhůtě soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví.

Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích). Stěžovatelka do dnešního dne na výzvu soudu nikterak nereagovala, tj. nezaplatila soudní poplatek, ani nepožádala o osvobození od soudních poplatků.

Soud proto zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, užitých na základě § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě zastavení řízení o kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2013

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu