1 Afs 260/20017-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně: obec Nečtiny, se sídlem úřadu Nečtiny 82, Manětín, zastoupena Mgr. Radkem Chaloupkou, advokátem se sídlem Bedřicha Smetany 167/2, Plzeň, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 6. 2014, č. j. 13850/14/5000-24700-202129, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2017, č. j. 30 Af 38/2014-127,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví označeným rozsudkem Krajského soudu v Plzni byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobkyně domáhala zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného.

[2] Tento rozsudek krajského soudu napadla žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) kasační stížností, avšak dříve než o ní mohl Nejvyšší správní soud rozhodnout, vzala stěžovatelka svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět podáním ze dne 7. 8. 2017.

[3] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti.

[4] Protože projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti o stěžovatelčině úmyslu, Nejvyšší správní soud usnesením řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2017 JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu