1 Afs 253/2015-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: VYSOČINA WIND a. s., se sídlem Údolní 567/33, Brno, zastoupeného JUDr. Ing. Martinem Florou, advokátem se sídlem Lidická 57, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 4. 2014, č. j. 10253/14/5000-14203-700681, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2015, č. j. 62 Af 46/2014-40,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

V záhlaví označeným rozsudkem Krajský soud v Brně zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení výše uvedeného rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství. Rozsudek napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností ze dne 30. 10. 2015.

Dříve, než mohl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodnout, stěžovatel vzal podáním ze dne 10. 11. 2015, doručeným soudu dne 11. 11. 2015, kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti.

Protože projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud bez dalšího usnesením řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. výrokem I. zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. výrokem II. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2015

JUDr. Josef Baxa předseda senátu