1 Afs 212/2017-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Farfallino s. r. o., se sídlem Štěpánská 39, Praha 1, zastoupený Mgr. Martinem Buřičem, advokátem se sídlem Štěpánská 39, Praha 1, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 5. 2015, č. j. 9774-4/2015-900000-304.5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2017, č. j. 45 Af 2/2015-43,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla 8. 6. 2017 doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele), která směřuje proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu.

Usnesením ze dne 26. 6. 2017 Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil. Usnesení ze dne 26. 6. 2017 mu přitom bylo doručeno dne 27. 6. 2017, lhůta pro zaplacení poplatku tak uplynula dne 4. 7. 2017. Soud proto řízení postupem dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto důsledku nezaplacení soudního poplatku byl stěžovatel poučen.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. srpna 2017

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu