1 Afs 18/2013-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: TEMPLUM MERCIS s.r.o., se sídlem Benešova Hora 53, Stachy, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 19. 10. 2011, č. j. 4942/11-1500, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 1. 2013, č. j. 10 Af 344/2011-96,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích napadeným usnesením zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích pro nezaplacení soudního poplatku; toto usnesení bylo žalobci (k rukám jednatele Ing. P. Ch.) dodáno do datové schránky dne 10. 1. 2013, zpráva byla doručena 20. 1. 2013.

Proti tomuto usnesení krajského soudu podal žalobce kasační stížnost; tvrdil, že má problémy s přístupem k datové schránce a žádá o prominutí lhůty, protože si ve své tíživé situaci nemůže bez problémů sehnat finanční prostředky.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal podmínky řízení uvedené v § 106 odst. 2 s. ř. s., dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí; zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Z Potvrzení o dodání a doručení do datové schránky soud zjistil, že předmětné usnesení bylo žalobci (k rukám jednatele Ing. P. Ch.) dodáno do datové schránky dne 10. 1. 2013, zásilka byla fikcí doručena dne 20. 1. 2013-neděle (čl. 98 soudního spisu).

Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy žalobci v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 21. 1. 2013 (pondělí). Protože kasační stížnost žalobce podal k poštovní přepravě až dne 11. 3. 2013 (obálka s otiskem razítka data podání založena na čl. 104), je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována a tedy kasační stížnost byla podána opožděně, s čímž § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. spojuje důsledek odmítnutí návrhu.

Namítá-li žalobce, že má problémy s datovou schránkou (vzhledem k finančním problémům obchodní společnosti), pak tyto důvody nemohou mít vliv na neuplatnění zákonných podmínek, jimiž se doručování právnickým osobám řídí. Zákon č. 300/2008 Sb., elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zřizuje povinnost zřídit a užívat datovou schránku jako elektronické úložiště pro doručování elektronických dokumentů orgánům státní moci a právnickým osobám. Orgány veřejné moci (tedy rovněž soudy) jsou povinny posílat dokumenty přednostně do datové schránky, mají-li ji zřízenu a vzhledem k zákonem založené právní fikci doručení mají subjekty, jimž byla schránka zřízena, povinnost dokumenty z ní vyzvedávat. Opak by totiž navodil důsledky k jejich tíži.

Ze shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud uzavřel, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu