1 Afs 150/2008-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce B. M., zastoupeného JUDr. Milanem Veverkou, advokátem se sídlem U Hřiště 470, 741 01 Nový Jičín, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ostravě, se sídlem Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 8. 2007, č. j. 1828/07-1302-806254, č. j. 1829/07-1302-806254 a č. j. 1830/07-1302-806254, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 8. 2008, č. j. 22 Ca 327/2007-35,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutími ze dne 14. 8. 2007 zamítl žalovaný odvolání žalobce proti několika platebním výměrům vydaným dne 28. 4. 2003 Finančním úřadem v Kopřivnici, jimiž byly žalobci vyměřeny spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv za zdaňovací období prosinec 1999, leden až prosinec 2000, leden až prosinec 2001 a leden až červen 2002.

Proti rozhodnutím žalovaného brojil žalobce žalobami ke Krajskému soudu Ostravě; krajský soud nejprve usnesením ze dne 13. 8. 2008, č. j. 22 Ca 327/2007-29, všechny žaloby spojil ke společnému projednání a téhož dne rozsudkem č. j. 22 Ca 327/2007-35 napadená rozhodnutí žalovaného zrušil pro vady řízení a věci mu vrátil k dalšímu řízení. Rozhodnutí krajského soudu bylo žalovanému doručeno dne 16. 10. 2008.

Dne 31. 10. 2008 podal žalovaný (stěžovatel) osobně u Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost proti uvedenému rozsudku a navrhl, aby byl rozsudek krajského soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Poté, co se ke kasační stížnosti vyjádřil žalobce, předložil Krajský soud v Ostravě věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí krajského soudu bylo dne 16. 10. 2008 doručeno stěžovateli. Následujícího dne, tedy v pátek 17. 10. 2008, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula ve čtvrtek 30. 10. 2008. Kasační stížnost však byla u krajského soudu podána až v pátek 31. 10. 2008, tedy po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2009

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu