1 Afs 140/2006-30

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně M. s., a. s., proti žalovanému Finančnímu úřadu v Kladně se sídlem L. Janáčka 3181, 272 08 Kladno, proti rozhodnutí ze dne 7. 11. 2005, č. j. 158582/05/030914, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2006, č. j. 44 Ca 62/2006-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně brojila u Krajského soudu v Praze žalobou proti rozhodnutí žalovaného o reklamaci ze dne 7. 11. 2005; krajský soud žalobu odmítl usnesením ze dne 14. 6. 2006. Usnesením ze dne 13. 6. 2006 pak krajský soud zamítl žádost žalobkyně o vrácení zaplaceného soudního poplatku. (Na usnesení je zjevně vyznačeno nesprávné datum: samotná žádost byla soudu doručena dne 28. 7. 2006.) Zároveň žalobkyni poučil o tom, že proti jeho rozhodnutí může podat kasační stížnost, a sdělil jí též, že v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupena advokátem.

Žalobkyně podala proti usnesení včasnou kasační stížnost. Jelikož při podání kasační stížnosti zjevně nebyla zastoupena advokátem, vyzval ji krajský soud usnesením ze dne 13. 11. 2006, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolila zástupce z řad advokátů ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení a aby soudu v téže lhůtě předložila plnou moc. Poučil též žalobkyni o tom, že pokud výzvě nevyhoví, její kasační stížnost bude odmítnuta. Usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 23. 11. 2006; ani ve stanovené lhůtě, ani později však výzvě krajského soudu nevyhověla. Věc byla proto předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl z následujících důvodů:

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Žalobkyně, která je v této věci stěžovatelkou, přes výzvu soudu nedoložila, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem; povinné zastoupení advokátem je přitom podmínkou

řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění podmínky řízení spočívající v zastoupení advokátem na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu